Szkolenie f-gazowe zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Theory Training

Szkolenie f- gazowe w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, sprawdzanie pod względem wycieków takich urządzeń oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń, a także odzysk substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Szkolenia prowadzone są w kategoriach I,II,III oraz IV.

Certyfikat, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu:

 • stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
 • systemów ochrony przeciwpożarowej ze stacjonarnymi zbiornikami, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
 • Certyfikat dla przedsiębiorcy wydawany jest bezterminowo. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ww. ustawy certyfikat dla przedsiębiorcy może uzyskać przedsiębiorca, który: 1. spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności określone w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 albo rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, w szczególności zatrudnia personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu oraz:

 • posiada i stosuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach procedury prowadzenia działalności,
 • posiada w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożony system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu,
 • dysponuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wyposażeniem technicznym spełniającym minimalne wymagania odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności;
 • 2. będąc osobą fizyczną nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie przestępstwo nie zostały skazane osoby wchodzące w skład organów przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną.

  Zgodnie z art. 20 ww. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).personel powinien posiadać odpowiedni certyfikat dla personelu.

  1. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, jeżeli wykonuje następujące czynności:
 • kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane;
 • odzysk;
 • instalację (instalowanie);
 • konserwację lub serwisowanie,
 • o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 303/2008”.

  2. W przypadku stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane, jeżeli wykonuje następujące czynności:

 • kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej;
 • odzysk, także w odniesieniu do gaśnic;
 • instalacja (instalowanie);
 • konserwacja lub serwisowanie.
 • o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 304/2008”.

  3. Odpowiedni certyfikat dla personelu powinien posiadać również personel dokonujący odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia oraz dokonujący odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 17), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 305/2008”, oraz w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 21, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 306/2008”.

  4. Ponadto personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic obowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu, o których mowa odpowiednio w pkt. 1) lub 2).

 • podstawy termodynamiki
 • wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
 • kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
 • kontrole szczelności
 • przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczy podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
 • montaż, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
 • montaż, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
 • montaż, uruchomienie i konserwacja parowników schładzających powietrze lub wodę
 • montaż, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu
 • przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej
 •    

  Szczegółowy program szkolenia można pobrać tutaj

  Dwudniowe szkolenia organizowane są cyklicznie, kilka razy w miesiącu – w celu uzyskania informacji na temat terminów szkoleń skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem: 17 862 30 98

  1. Czy prowadząc jednoosobową działalność w zakresie instalowania, bądź serwisowania lub konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodzących lub klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane powinienem posiadać certyfikat dla personelu oraz certyfikat dla przedsiębiorcy?

  Tak. Zgodnie z art. 20.ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) personel wykonujący następujące czynności:

 • kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, z hermetycznie zamkniętymi systemami, które są oznakowane jako takie;
 • odzysk;
 • instalacja (instalowanie);
 • konserwacja lub serwisowanie.
 • obowiązany jest do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu.

  Niezależnie od powyższego zgodnie z art. 29 ww. ustawy przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegająca na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowe gazy cieplarniane, obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców.

  Ustawa nakłada na przedsiębiorcę odrębne obowiązki w zakresie przyjmowania dostaw fluorowanych gazów cieplarnianych, stosowania procedur wykonywania działalności, wdrożenia systemu dokumentowania czynności oraz posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego.

       

  2. Czy posiadane zaświadczenie kwalifikacyjne (świadectwo kwalifikacji) wydane na podstawie poprzedniej ustawy (Dz.U. z 2004 r., poz.436) o substancjach zubożających warstwę ozonową jest ważne?

  Tak, stanowi o tym art. 62 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881), który mówi:

  „Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 71 [Dz. U. z 2004 r. poz. 436 – przyp. red.], zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, zastępując w swoim zakresie certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 niniejszej ustawy, w stosunku do czynności wykonywanych w odniesieniu do substancji kontrolowanych wymagających, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, posiadania certyfikatu dla personelu”.

  Zatem w zakresie działań w obszarze substancji kontrolowanych pozostają ważne do terminu określonego na zaświadczeniu. W przypadku prowadzenia czynności związanych z fluorowanymi gazami cieplarnianymi takie zaświadczenie nie jest wystarczające. Konieczne jest posiadanie certyfikatu dla personelu, ponieważ posiadane zaświadczenie nie dotyczyło fluorowanych gazów.

       

  3. Czy na podstawie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego wydanego na podstawie poprzedniej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową można uzyskać certyfikat dla personelu? Nie, wcześniejsze świadectwa kwalifikacji dotyczyły substancji kontrolowanych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy certyfikat dla personelu obejmuje czynności wykonywane substancji zubożających warstwę ozonową (substancje kontrolowane oraz nowe substancje) oraz fluorowane gazy cieplarniane. Posiadane świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów poprzedniej ustawy zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane i zastępują w swoim zakresie certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 obecnej ustawy, ale tylko w odniesieniu do substancji kontrolowanych.

  Zatem, posiadane świadectwa zastępują w swoim zakresie certyfikaty dla personelu do terminu ich ważności w stosunku do czynności wykonywanych przy substancjach kontrolowanych. Uzyskanie certyfikatu będzie niezbędne po upływie terminu ważności zaświadczenia na zasadach określonych w art. 21 aktualnej ustawy, tj. po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel oraz wystąpieniu z wnioskiem do UDT o wydanie certyfikatu dla personelu.

       

  4. Czy posiadany certyfikat wydany w innym państwie członkowskim UE jest wystarczający?

  Tak, zgodnie z art. 43 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881):

  „Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski”.

  Na terenie Polski można posługiwać się posiadanym certyfikatem wydanym w innym państwie członkowskim UE, pod warunkiem spełnienia wskazanego wymagania ustawowego.

       

  5. Czy dystrybutor substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów powinien posiadać certyfikat dla przedsiębiorców?

  Nie, ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) nie określa wymagań dla dystrybutorów w tym zakresie.

  Dla osób w przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane wykonujących następujące czynności:

 • kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane;
 • odzysk;
 • instalację (instalowanie);
 • konserwację lub serwisowanie,
 •    

  Dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu:

 • stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
 • systemów ochrony przeciwpożarowej ze stacjonarnymi zbiornikami, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
 • Sale do zajęć teoretycznych i praktycznych są salami przestronnymi, klimatyzowanymi z wyposażeniem zapewniającym grupie komfortową pracę, zgodnie z wymogami BHP i p.poż. Uczestnicy mają dostęp do sanitariów oraz zaplecza socjalnego. Sale są wyposażone w rzutnik do prezentacji oraz flipchart.

  Każdy z uczestników zajęć otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych:

 • prezentacje wizualne
 • zestaw sprawdzający przykładowe pytania i zadania
 • podręcznik
 • materiały do notowania
 •      

  Catering:

  Śniadanie, przerwy kawowe, ciepły obiad składający się z dwóch dań.

 • stacja odzysku czynnika chłodniczego
 • pompa próżniowa dwustopniowa z elektrozaworem i wakuometrem
 • waga chłodnicza elektroniczna do chłodnictwa i klimatyzacji do 100kg
 • zestaw do lutowania twardego miedzi
 • zestaw manometrów z kompletem węży do klimatyzacji
 • butla do odzysku czynnika 2-zaworowa
 • reduktor do azotu GCE 50bar
 • elektroniczny wykrywacz nieszczelności
 • multimetr uniwersalny,miernik elektryczny z termometrem
 • termometr serwisowy elektroniczny z sondą stalową
 • zestaw węży serwisowych z zaworkiem 150cm 1/4"
 • wykrywacz nieszczelności w aerozolu, tester szczelności
 • Regulamin szkolenia można pobrać tutaj

  Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 17 862 30 98