O szkoleniu:

Zapraszamy do uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu, które pozwoli Państwu dołączyć do grona profesjonalistów w branży audytorów efektywności energetycznej.
Zajęcia łączą w sobie część teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia praktyczne odbywają się przy użyciu dedykowanego oprogramowania do wykonywania audytów efektywności energetycznej.

Spółka działa na rzecz rozwoju gospodarczego. Misją Spółki jest promowanie „zielonej energii” jako pro-ekologicznej alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii a także efektywności energetycznej i optymalizacji napięcia.
Wyróżnia nas gruntowna wiedza techniczna oraz wieloletnie doświadczenie w branży, a także profesjonalna kadra profesjonalistów. Świadczymy usługi dla szerokiej grupy odbiorców w szczególności z sektora dużych przedsiębiorców.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.w sprawie efektywności energetycznej,

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Metody poprawy efektywności energetycznej:

 • wymiana oświetlenia na LED, rury świetlnie i sterownie oświetleniem
 • zastosowanie falowników i regulatorów napięcia oraz redukcja mocy biernej
 • wymiana urządzeń na oszczędniejsze
 • izolowanie lub wymiana na preizolowane rurociągów
 • obniżanie zużycia energii poprzez wymianę urządzeń na oszczędniejsze
 • programy zarządzające energia i zastosowanie sterowników do racjonalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej
 • Wykorzystanie OZE:

 • fotowoltaika;
 • pompy ciepła;
 • kotły na biomasę;
 • kolektory słoneczne;
 • elektrownie wiatrowe;
 • Ćwieczenia:

  Przykłady obliczeniowe dot. poprawy efektywności energetycznej, przykładowy audyt.

  mgr inż. z licencją KAPE ( Krajowa Agencja Poszanowania Energii) 2007 oraz dyplom Audytora Energetycznego Krajowej Agencji Poszanowania Energii z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania audytów energetycznych budynków, audytów efektywności energetycznej, audytów przedsiębiorstw, studium techniczno-ekonomiczne w zakresie optymalizacji rozwiązań związanych z zarządzeniem energią , studium poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii, projekty modernizacji kotłowni, plany zaopatrzenia w Energię dla miast;

  Szkolenia organizowane są cyklicznie, przynajmniej raz w miesiącu – w celu uzyskania informacji na temat terminów szkoleń – zadzwoń do nas – 17 862 30 98. Kursy są organizowane w wybranych miastach wojewódzkich.

  Kto może wykonać audyt efektywności energetycznej?

  Audyt efektywności energetycznej może przeprowadzić osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 • odbyła szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 7;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności energetycznej (opcjonalnie, nie jest to wymóg konieczny)
 • Czym jest efektywność energetyczna?

  Efektywność energetyczna to odniesienie osiągniętego efektu użytkowego danego budynku, urządzenia technicznego bądź instalacji w codziennych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji do ilości zużycia energii, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

  Kogo obowiązuje wymóg przeprowadzania audytu efektywności energetycznej?

  Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r. obowiązek okresowego (raz na 4 lata) przeprowadzania audytów efektywności energetycznej obowiązuje:

 • kwalifikowało się do dużych przedsiębiorstw, czyli zatrudniało co najmniej 250 pracowników. Co istotne, obliczenia średniorocznego zatrudnienia obejmują wyłącznie osoby zatrudnione na pełny etat i nie uwzględniają pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim (lub urlopie na zasadach macierzyńskiego), ojcowskim, wychowawczym lub rodzicielskim. Przy obliczeniach nie bierze się również pod uwagę osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;
 • przedsiębiorstwa, które uzyskały roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych o wartości co najmniej 50 milionów euro, a także jeśli sumy aktywów bilansu przygotowanego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły co najmniej równowartość w złotych 43 milionów euro;
 • dostawców energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego, które ponadto są zobowiązane do pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określoną liczbę białych certyfikatów
 • Jakie są cele audytu efektywności energetycznej?

  Głównymi celami audytu efektywności energetycznej są:

 • określenie obecnego stanu gospodarki energetycznej obiektu,
 • identyfikacja źródeł generujących straty energii,
 • określenie potencjału oszczędności energii,
 • wskazanie najskuteczniejszych rozwiązań minimalizacji kosztów energii,
 • wykonanie analizy dla określenia wskaźników techniczno-ekonomicznych zaproponowanych przedsięwzięć,
 • opracowanie długofalowej strategii poprawy efektywności energetycznej obiektu,
 • obniżenie zużycia energii i związanych z nim kosztów,
 • efektywne zarabianie na wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł,
 • spełnienie obowiązku (dotyczącego dużych przedsiębiorstw) okresowego wykonywania audytów efektywności energetycznej przedsiębiorstw
 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • adytorów energetycznych chcących poszerzyć swoją wiedzę o wykonywanie audytów efektywności energetycznej oraz audytów przedsiębiorstwa;
 • osób z branży elektrycznej, budowalnej i ciepłowniczej;
 • osób zajmujących się przygotowywaniem analiz ekonomicznych i studiów wykonalności w ramach dotacji unijnych;
 • osób pracujących w dziale utrzymania ruchu;
 • Szkolenie łączy w sobie zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Uczestnicy kursu otrzymują w ramach szkolenia dostęp do:

 • podręcznik audytora ;
 • arkuszy kalkulacyjnych;
 • programu do doboru dowolnego źródła pomp ciepła;
 • programu do projektowania instalacji fotowoltaicznych PV SOL Premium 2016;
 • programu ArCadia –TERMO z efektem ekologicznymi i efektem ekonomicznym;
 • wzór karty audytu;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej