Projekt szkoleniowy skierowany do osób chcących zdobyć uprawnienia montera instancji fotowoltaicznych/pomp ciepła wraz z certyfikatem z Urzędu Dozoru Technicznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest uzyskanie uprawnień certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych/pomp ciepła, a tym samym zwiększenie szans na rynku pracy 300 osób dorosłych (kobiet oraz mężczyzn) o niskich kwalifikacjach z województwa pomorskiego poprzez udział w szkoleniu w akredytowanym ośrodku OZE w obszarze fotowoltaiki/pomp ciepła, zakończonym egzaminem w Urzędzie Dozoru Technicznego potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Wartość projektu: 1 076 895,12 zł Wysokość dofinansowania z funduszu EFS: 915 360,85 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2017r. do 30.09.2019r. Planowane rezultaty: Liczba uczestników: 300 osób (4 kobiety i 296 mężczyzn) w szczególności w wieku 25 lat i więcej.

Osoby (kobiety i mężczyźni) w wieku aktywności zawodowej od 18 lat i więcej z województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 25 lat i więcej z niskim wykształceniem.

Do projektu zapraszamy osoby:

Zamieszkujące teren województwa pomorskiego, które pracują lub chcą podjąć pracę w zawodzie związanym z energią odnawialną i elektroenergetyką.

Wsparciem objętych zostanie 300 osób (4 kobiety i 296 mężczyzn), gdzie min. 80% to osoby wieku 25 i więcej (tj. 240 osób ) z czego min. 40% z niskim wykształceniem (tj. 96 osób).

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:

 • udział w szkoleniu w akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce;
 • certyfikat autoryzowanego montera przy założeniu, że uczestnik odbędzie co najmniej 80 % zajęć;
 • certyfikat producenta komponentów OZE przy założeniu, że uczestnik odbędzie co najmniej 80 % zajęć;
 • zaświadczenie UDT o ukończeniu szkolenia pozwalające przystąpić do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień montera;
 • udział w egzaminie państwowym w oddziale UDT;
 • materiały szkoleniowe;
 • catering w trakcie zajęć.
 • Rekrutacja prowadzona jest etapami co 2 miesiące po 15 osób (łącznie 10 grup) łącznie 150 osób (2K i 148M). W projekcie mogą uczestniczyć osoby:

 • w wieku od 18 lat i więcej,
 • niskich kompetencjach/ kwalifikacjach,
 • pracujące bądź zamieszkujące na obszarze województwa pomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • zainteresowane podniesieniem kwalifikacji z własnej inicjatywy,
 • Kryteria premiujące:

 • niskie wykształcenie,
 • osoby w wieku 25 + ,
 • kobiety będą przyjmowane do projektu priorytetowo,
 • I Kurs zawodowy na instalatora systemów fotowoltaicznych

  Szkolenie obejmuje łącznie 64h, w tym 44h teorii i 20h zajęć praktycznych.

  1. Podstawy stosowania systemów PV - 8h,

  2. Właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV, serwisowanie instalacji oraz programowanie falowników - 8h,

  3. Projektowanie instalacji PV, w tym wykorzystanie dedykowanego oprogramowania do tego celu - 8h,

  4. Zasady doboru systemów, montaż i regulacja - 16h

  5. Wydajność systemów PV - 8h

  6. Modernizacja i utrzymaniem systemów PV - 8h

  7. Wewnętrzny test poprzedzony omówieniem i rozwiązaniem zadań z poprzednich egzaminów w UDT

  II Kurs zawodowy na instalatora pomp ciepła

  Szkolenie obejmuje łącznie 64h, w tym 48h teorii i 16h zajęć praktycznych.

  1. Podstawy stosowania pomp ciepła - 6h

  2. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania PC - 8h

  3. Rodzaje i charakterystyka źródeł dolnych - 6h

  4. Pompy ciepła - stosowane w instalacjach ogrzewania i chłodzenia - 6h

  5. Zasady doboru instalacji i czynności związane z montażem instalacji PC - 14h

  6. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym PC - 6h

  7. Projektowanie instalacji pomp ciepła z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania oraz konserwacja istniejący instalacji - 10h

  8. Zadania i testy przygotowujące do egzaminu oraz egz. wewnętrzny - 8h

  Kontakt:

  Żaneta Pyrczak

  zp@on-eco.pl

  17 862 30 98