Zostań instalatorem Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie fotowoltaiki w woj. wielkopolskim

Projekt szkoleniowy skierowany do osób chcących zdobyć uprawnienia montera systemów fotowoltaicznych i certyfikat z Urzędu Dozoru Technicznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2. – Kształcenie zawodowe dorosłych. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest uzyskanie przez min. 50 osób dorosłych z województwa wielkopolskiego (uczących się, pracujących bądź zamieszkujących woj. wielkopolskie) uprawnień certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych. Wartość projektu: 171 302,29 Wysokość dofinansowania z funduszu EFS: 154 172,06 Projekt realizowany jest w okresie od 31.12.2016 - 29.01.2018 r. Planowane rezultaty: Liczba uczestników: 60 osób ( 2 K/58M) w szczególności w wieku 25-64 lata.

Adresaci projektu

Osoby ( kobiety i mężczyźni) w wieku 25-64 lata głównie o niskich kwalifikacjach/ kompetencjach zamieszkujący województwo wielkopolskie.

Do projektu zapraszamy osoby:

pracujące, uczące się lub zamieszkujące teren województwa wielkopolskiego

Wsparciem objętych zostanie 60 osób – min 2 kobiety i 58 mężczyzn, gdzie: 100% uczestników to osoby: uczące się/pracujące/zamieszkujące na terenie województwa wielkopolskiego Korzyści wynikające z udziału w projekcie:

 • udział w szkoleniu w akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce;
 • certyfikat autoryzowanego montera przy założeniu, że uczestnik odbędzie co najmniej 80 % zajęć;
 • certyfikat producenta komponentów OZE przy założeniu, że uczestnik odbędzie co najmniej 80 % zajęć;
 • zaświadczenie UDT o ukończeniu szkolenia pozwalające przystąpić do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień montera;
 • udział w egzaminie państwowym w oddziale UDT;
 • materiały szkoleniowe
 • catering w trakcie zajęć
 • Regulamin projektu

  Rekrutacja prowadzona jest etapami co kwartał po 15 osób ( łącznie 4 grupy).

  W projekcie mogą uczestniczyć osoby :

 • w wieku 25-64 lata
 • głównie o niskich kompetencjach/ kwalifikacjach i/lub 50 +
 • uczące się, pracujące bądź zamieszkujące na obszarze województwa wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
 • zainteresowane podniesieniem kwalifikacji z własnej inicjatywy
 • Kryteria premiujące:

 • wiek 50 + - 3 pkt.
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe – 5 pkt.
 • wykształcenie średnie ogólne – 4 pkt.
 • wykształcenie policenalne – 3 pkt.
 • wykształcenie wyższe 1 pkt.
 • osoba niepełnosprawna: 5 pkt.
 • kobiety będą przyjmowane do projektu priorytetowo
 • Formularz zgłoszeniowy

  Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  Szkolenie obejmuje 8 dni kursu podzielonego na 3 etapy:

  Część I – teoria i praktyka w zakresie montażu systemów fotowoltaicznych

  1. Fotowoltaika

 • definicja
 • korzyści z stosowania źródeł energii słonecznej
 • wpływ na środowisko
 • mechanizmy wsparcia OZE
 • 2. Podstawy teoretyczne działania ogniw fotowoltaicznych

 • konwersja energii słonecznej na elektryczną
 • budowa, zasada działania i parametry ogniwa fotowoltaicznego
 • typy ogniw fotowoltaicznych
 • charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa
 • wpływ różnych czynników na sprawność konwersji i optymalną pracę ogniwa
 • budowa i typy modułów fotowoltaicznych
 • 3. Budowa i zasada działania systemów fotowoltaicznych

 • budowa systemów
 • typy systemów
 • typy inwerterów
 • metody magazynowania wytworzonej energii
 • 4. Instalowanie systemów:

 • ustalenie harmonogramu prac
 • prawidłowe rozmieszczenie i montaż systemów mocowania
 • prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania
 • montaż modułów
 • montaż zabezpieczeń
 • 5. Uruchomienie systemu PV:

 • inspekcja instalacji
 • testowanie modułów: pomiar parametrów i sprawdzenie zgodności z projektem
 • testowanie szeregów (stringów): pomiar parametrów i sprawdzenie zgodności z projektem
 • testowanie zabezpieczeń systemu
 • testowanie inwertera
 • 6. Konserwacja i serwisowanie:

 • czynności okresowe wykonywane podczas przeglądu technicznego
 • diagnozowanie i usuwanie usterek w systemie PV
 • usterki inwertera
 • modułów PV
 • okablowania
 • Część II- teoria i praktyka w zakresie projektowania systemów fotowoltaicznych

  7. Zebranie informacji wstępnych:

 • wstępna selekcja projektów
 • ważność określenia oczekiwań klienta
 • synchronizacja produkcji z zużyciem a rentowność inwestycji
 • wstępne określenie potencjału z wykorzystaniem geoportalu i uproszczonego programu symulacyjnego PVGIS
 • omówienie wielkosci odchyleń produkcji do prognoz
 • ćwiczenia w opracowaniu matematycznego modelu przepływu środków z wykorzystaniem arkusza Excel
 • wpływ analiz ekonomicznych na proces projektowania
 • 8. Projektowanie z wykorzystaniem prostych programów projektowych:

 • omówienie roli analizy zacienienia
 • rozmieszczenie modułów i zabezpieczenie przepięciowe a istniejąca instalacja odgromowa
 • ćwiczenia w doborach i projektowaniu na bazie kart katalogowych
 • wykorzystanie programów projektowych dostawców falowników tgz Stringssery
 • wytyczanie optymalnych ekonomicznie kątów zacieniania wzajemnego
 • 9. Projektowanie profesjonalne z pełną analizą zacienienia:

 • omówienie kilku programów projektowych
 • wprowadzenie do modelowania przestrzeni w programie PVSOL premium 2016
 • projektowanie instalacji w oparciu o wcześniejszą analizę ekonomiczno-prawną inwestycji;
 • stworzenie symulacji powiększonych obiektów zacieniających w sytuacji gdy instalacja może być zacieniana przez drzewa lub krzewy
 • 10. Technika tworzenia raportu inwestycji:

 • selekcja kluczowych danych
 • tworzenie ,,migawkowego" przeglądu opracowanych wariantów
 • zakres i dane podsumowania raportu
 • konieczność stworzenia instrukcji eksploatacji i ruchu
 • techniki prezentacji opracowania
 • wypełnienie zgłoszenia przyłączenia mikro instalacji
 • Część III – przygotowanie do egzaminu państwowego

  11. Ćwiczenia praktyczne

  Żaneta Pyrczak

  zp@on-eco.pl

  17 862 30 98