O szkoleniu

Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru i Eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV wraz z egzaminem. Prowadzimy szkolenia i organizujemy egzaminy na stanowiska dozoru lub/i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacje i sieci. Kurs kończy się egzaminem państwowym i wydaniem uprawnień elektrycznych.

 • przepisy ogólne i wybrane zagadnienia;
 • obowiązki osób na stanowisku elektryka E;
 • organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych G1;
 • ochrona od porażeń w do 1 Kv;
 • ochrona odgromowa i przepięciowa;
 • sprzęt ochronny na stanowisku pracy elektryka;
 • BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, ochrona p.poż;
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci;
 •      

  Kurs na uprawnienia elektryczne – dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu końcowego przed komisją Energetyczną. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.

  Jednodniowe szkolenia organizowane są cyklicznie, co najmniej raz miesiącu – w celu uzyskania informacji na temat terminów szkoleń skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem: 17 862 30 98

  Osoby pracujące na stanowisku dozoru lub/i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacje i sieci.

  1.Przy jakich pracach wymagane są kwalifikacje w zakresie obsługi, urządzeń, sieci i instalacji?

  Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie kwalifikacji jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) – dalej pr.ener. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) -Zgodnie z art. 54 ust. 1a pr.ener. sprawdzanie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat. Zgodnie z § 4 r.k.e. nie są wymagane potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji jest opisana zasada jego obsługi oraz urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW. Przepis § 5 r.k.e. wskazuje osoby, które dopuszcza się do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Zgodnie z § 5 ust. 2 r.k.e. prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dotyczą wykonywania czynności: mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi; związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie konserwacji; związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego - w zakresie remontów; niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie montażu; niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie kontrolno-pomiarowym. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do r.k.e. W grupie 1 wniosek elektryczny są urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: urządzenia: prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW; urządzenie elektrotermiczne; urządzenia do elektrolizy; sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; elektryczna sieć trakcyjna; elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji;

  2.Na jaki okres wydawane są uprawnienia?

  Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje uprawnienia ważne na okres 5 lat i należy je odnawiać lub bezterminowo w zależności od tego czy podlega pod ustawę z 19.08.2011roku. ( Dz. U. Nr 205, poz. 1208 z dnia 29 września 2011)

  3.Gdzie odbywają się szkolenia?

  Szkolenia odbywają się w Rzeszowie na ul. Siemieńskiego 14,

  Dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia bezpośrednio u pracodawcy.

  4.Jaki jest koszt egzaminu?

  Koszt egzaminu państwowego jest ujęty w cenie szkolenia.

  5. Jaki jest koszt wydania uprawnień?

  Koszt wydania uprawnień wynosi 185 zł odpowiedni dla kategorii E i tyle samo dla kategorii D.

  Zajęcia realizowane są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Sale spełniają warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Każdy z uczestników kursu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych:

        
 • podręcznik
 • materiały do notowania
 •     Catering: śniadanie, przerwy kawowe, ciepły obiad składający się z dwóch dań.